Bộ nội qui tiêu lệnh, cấm lửa, hút thuốc

Giá bán: 80.000 

Bộ biển bao gồm: 04 tấm
Nội qui phòng cháy chữa cháy
Tiêu lệnh chữa cháy
Biển cấm lửa
Biển cấm hút thuốc